sòng bạc kim chung - website chính thức

Bieu Mau Hssv

1. Đơn xin chuyển lớp

2. Đơn xin tạm dừng và Bảo lưu kết quả học tập

3. Đơn xin tiếp tục học

4. Đơn đăng ký dự thi tốt nghiệp

5. Đơn xin cấp bảng điểm, kết quả học tập

6. Đơn xin học lại, thi lại

7. Các nội dung vi phạm và khung xử lý  kỷ luật

8. Đơn đề nghị miễn giảm học phí


Bieu Mau Gv Qs

1. Đơn xin điều chỉnh thông tin trên cổng thông tin

2. Phiếu tự đánh giá rèn luyện của HSSV

3. Biễu mẫu Giấy xác nhận vay vốn cho HSSV

4. Biểu mẫu Phiếu đánh giá thực hiện văn hoá học đường

5. Biểu mẫu báo cáo thành tích cá nhân của HSSV

6. Biểu mẫu báo cáo thành tích tập thể lớp

7. Biên bản họp lớp

8. Biểu mẫu đề xuất khen thưởng

9. Biểu mẫu Giáo án